jarmark wielkanocny Targówek 2014 kopia

Aktualności (zajawki artykułów)

12 – 19 kwietnia – Żywiecki Jarmark Wielkanocny - Czytaj całość

Serdecznie zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w kole­jnej edy­cji jar­marków świątecznych orga­ni­zowanych na tere­nie Cen­trum Hand­lowego TARGÓWEK w Żywcu.

12 – 19 kwietnia – Żywiecki Jarmark Wielkanocny - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

lampy-ktorych-szukasz-midas.jpg