2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Ostatnia szansa! - Czytaj całość

W najbliższą sobotę, ostat­nia szansa na pozby­cie się starych lub nieuży­wanych przedmiotów.

Ostatnia szansa! - Czytaj całość

Letnie okazje! - Czytaj całość

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z let­nimi okaz­jami przy­go­towanymi przez nasze sklepy!

Letnie okazje! - Czytaj całość

Akcja Łapa - Czytaj całość

Przed nami kole­jne spotkanie z pieskami i wolon­tar­iuszami. Już 13 sierp­nia zapraszamy na plac tar­gowy przy CH TARGÓWEK w Żywcu, w godz­i­nach od 8.00 do 12.00. Wolon­tar­iusze obecni na spotka­niu będą udzielać cen­nych infor­ma­cji na temat adopcji, właś­ci­wej opieki i steryl­iza­cji zwierząt.

Akcja Łapa - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

txm-pl-s6-03-10-2018.jpg