2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Jarmark – galeria zdjęć - Czytaj całość

Zapraszamy do obe­jrzenia galerii zdjęć z tegorocznego Jar­marku. Link do galerii: http://​www​.tar​gowek​.zywiec​.pl/​g​a​l​e​r​i​a​/​j​a​r​m​a​r​k​-​g​a​l​e​r​i​a​-​zdjec Jeżeli jeszcze nas nie odwiedzil­iś­cie przy­pom­i­namy że Jar­mark trwa do 24 grudnia.

Jarmark – galeria zdjęć - Czytaj całość

Św. Mikołaj w Targówku - Czytaj całość

Serdecznie zapraszamy wszys­tkie dzieci wraz z rodzi­cami, na spotkanie ze Św. Mikoła­jem w Targówku. 5 grud­nia 2015 r. między godz. 9.0015.00 W pro­gramie: moc słody­czy oraz mal­owanie buziek.

Św. Mikołaj w Targówku - Czytaj całość

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy – zgłoszenia - Czytaj całość

Jak co roku w naszej galerii orga­ni­zowany jest Żywiecki Jar­mark Bożonar­o­dzeniowy. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym wspani­ałym wydarze­niu i zaprezen­tować swoje pro­dukty, wypełnij poniższy doku­ment i odeślij go do nas na adres: marketing@targowek.zywiec.pl

KARTA ZGŁOSZEŃ: karta zgłoszeniowa – żywiecki jar­mark bożonarodzeniowy

Żywiecki Jarmark Bożonarodzeniowy – zgłoszenia - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

tifo-13-17-plakat-2-1.jpg