2017 slide wyjatkowe zakupy

Aktualności (zajawki artykułów)

Dzień Dziecka z Textil Market - Czytaj całość

Z okazji Dnia Dziecka, Tex­til Mar­ket przy­go­towało wspani­ałą ofertę!
Kliknij Czy­taj całość aby poz­nać szczegóły!

Dzień Dziecka z Textil Market - Czytaj całość

Lokal do wynajęcia - Czytaj całość

Lokal do wyna­ję­cia w Targówku

  • 55 m2
  • przeszk­lona wit­ryna od zewnątrz od strony parkingu i wew. przy wejś­ciu do sklepu
  • sklep w pełni wyposażony

Więcej infor­ma­cji na: biuro@targowek.zywiec.pl

Lokal do wynajęcia - Czytaj całość

Paginacja

Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie inter­ne­towej, zna­jdziesz tutaj infor­ma­cje o Naszym Cen­trum Hand­lowym, o sklepach i ich aktu­al­nych ofer­tach, galerie zdjęć wraz z infor­ma­c­jami telead­resowymi. Zapoz­nasz się również z wiado­moś­ci­ami na temat Placu Tar­gowego i bieżą­cymi imprezami.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Ostatnio w galerii

txm-pl-s4-03-10-2018.jpg