2017 slide wyjatkowe zakupy

Plac targowy Targówek

Żywieckie Targi i Jar­marki mają swoją długą i bogatą his­torię. Już w 1518 roku Żywiec otrzy­mał przy­wilej na dwa jar­marki i tym samym stał się prężnie dzi­ała­ją­cym ośrod­kiem hand­lowym, sku­pi­a­ją­cym kupców z okolicznych miejs­cowości. Do roku 1939 han­del odby­wał się na cen­tral­nym placu miasta – rynku. Po wojnie został prze­nie­siony przy ul. Komonieckiego.

Aktu­al­nie Plac Tar­gowy TARGÓWEK zna­j­duje się na styku ul. Żerom­skiego i Świę­tokrzyskiej w Żywcu (Zobacz na mapce). Ogrod­zony, utward­zony plac o powierzchni 2300 m2 posi­ada swój park­ing, oświ­etle­nie i dostęp do toalet. Tar­gowisko posi­ada około 60 zadas­zonych stoisk bazarowych oraz ponad 100 stoisk, na których hand­larze rozkładają się głównie w środy i soboty. Han­del odbywa się od poniedzi­ałku do soboty, od 600 do ok. 1500.

Asorty­ment targu jest bardzo bogaty. W ciągu całego roku posi­adamy wiele stoisk z odzieżą i obuwiem. W sezonie let­nim są to głównie warzywa, owoce a także kwiaty i inne sad­zonki. Znaleźć tu możemy trady­cyjne wyroby rękodziel­nicze, a także miody, mleko, chleby i sery wypro­dukowane w okolicznych gospo­darst­wach. Nie brakuje tu sprzętu rol­niczego oraz artykułów gospo­darstwa domowego. W soboty, pod opieką lekarza wetery­narii odbywa się także han­del zwierzętami.

Serdecznie zapraszamy!

Ostatnio w galerii

txm-pl-s7-03-10-2018.jpg